Τρίτη, 31 Ιουλίου 2018

Κατεπείγουσα Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10 και την υπ΄αριθ. 7079/25.02.15 εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 31 Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω μοναδικού θέματος:
ΘΕΜΑ : Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αριθμ. 185/2018 (ΑΔΑ Ω1ΠΩΛΙ-Θ9Λ) απόφασης Δ.Σ για έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δίμηνης απασχόλησης, διαφόρων ειδικοτήτων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή στο τέλος Αυγούστου λήγουν οι δίμηνες συμβάσεις οι οποίες εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 185/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στο Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και ως εκ τούτου θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία έγκρισης νέων δίμηνων συμβάσεων προκειμένου να καλυφθούν οι κατεπείγουσες ανάγκες καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων, από τα τέλη Αυγούστου και για δύο (2) μήνες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο    Ρεπορτάζ     Διονύσιος    Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου