Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Τετάρτη 16 Αυγούστου - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/06 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Λευκάδας (σχετ. η αρ. 223/17 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος, Γαζή Ιωάννα, Αναπλ. Πρ/νη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Απόστολος Ρούσας, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΖΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
————————–
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 16 Αυγούστου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 3ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 225/17 απόφ. Ο.Ε & η υπ΄αριθ. 8/2017 απόφ. Ε.Ε.). Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού (σχετ. η υπ΄αριθ. 224/17 απόφασης Ο.Ε.)Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου- Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» με κωδικό ΟΠΣ 5005080 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 636/7-8-2017 2017 (ΑΔΑ ΩΞΗΤ7ΛΕ-ΟΚΡ) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξης.Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικών αγωγών ύδρευσης οδού Αναπαύσεως, περιοχής Αγ. Μαρίνας-Αγ. Ιωάννη και οδού Σβορώνου» με κωδικό ΟΠΣ 5005071 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 651/7-8-2017 (ΑΔΑ Ψ47Κ7ΛΕ-ΣΣ4) απόφαση Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. και ορισμό υπολόγου-διαχειριστή της πράξηςΕισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης σύμβασης διαβαθμικής συνεργασίας ( άρθρο 99 Ν. 3852/10) μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων/Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για την εγκατάσταση, συντήρηση και χρήση της βοηθητικής διάταξης “SEATRAC” για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε παραλία του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Κ. Καστού λόγω τοποθέτησης δεξαμενών ύδρευσης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. (α) για έγκριση παροχής δείπνου και μπουφέ στο πλαίσιο του θερινού σχολείου για την μελέτη των σεισμών και β) για υποβολή αιτήματος στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικ/κών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών.Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2017. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ) ΝΥΔΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 41.436,31 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Επισκευή δρόμου από Λαζαράτα – Πινακοχώρι (θέση Γκιόκα) προϋπολογισμού 25.000,00€ με Φ.Π.Α 24%
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης & καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 12.500,00€ με Φ.Π.Α 24%
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου θεομηνίας αποκατάστασης ζημιών του έργου «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΔΕ ΚΑΡΥΑΣ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 79.999,54€. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» προϋπολογισμού 49.998,59 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ στο Δήμο Λευκάδας. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση αίθουσας του κτιρίου πρώην Δημαρχείου Καρυάς, στα πλαίσια λειτουργίας του θεσμού «Τοπικός Αστυνόμος» στην Τ.Κ. Καρυάς. Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος.
ΘΕΜΑ 18ο : Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Η ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΖΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΣΩΤΗΡΙΑ

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου