Παρασκευή, 9 Ιουνίου 2017

Συνεδριάζει την Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

δημοτικο_συμβουλιο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 12 Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της υπ΄ αριθ. 8/2017 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Οικονομικής Τουριστικής & Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας (Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ.) που αφορά στον Ισολογισμό 2016. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΛΑΜΙΤΣΙΟΥ, ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ, ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ ΚΑΙ «ΑΗΔΟΝΑΚΙ» ΠΕΡΙΓΙΑΛΙΟΥ», προϋπολογισμού 590.000,00 €. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΝΥΔΡΙΟΥ, ΚΑΤΟΥΝΑΣ-ΛΥΓΙΑΣ, ΦΤΕΡΝΟΥ», προϋπολογισμού 584.000,00 €. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 5: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης τευχών δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΠΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2017 (σχετ. η υπ΄αριθ. 19/2017 απόφαση Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την μίσθωση χώρου στην περιοχή «ΡΟΥΔΑ» Τ.Κ. Πόρου Δ.Ε. Ελλομένου για χώρο στάθμευσης οχημάτων. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Δ.Κ. Λευκάδας για την στέγαση του ιχθυοπωλείου του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης μέσω διαδικασίας δημοπρασίας, της παραγωγής αυγοτάραχου από τα δημοτικά ιχθυοτροφεία. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης εκποίησης δημοτικών ακινήτων στη θέση «Καρυά» και «Κουτσούνα» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου έμπροσθεν καταστήματος στην Τ.Κ. Βασιλικής.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτημάτων στον Αν/τη Πρ/νο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νομιμότητας δαπανών. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ». Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΕ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου: K/Ξ ΚΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.- ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΕΡΟΝΤΑΣ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 7.980,28 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», προϋπολογισμού 17.999,18 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της υπ αριθ. 172/2017 απόφασης του Δ.Σ. για αντικατάσταση μέλους στη Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή νηπίων και απαλλαγή ποσού από τροφεία στον Παιδικό Σταθμό Καρυάς του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄ αριθ. 181/2017 απόφασης Δ.Σ. περί έγκρισης αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄ αριθ. 77/2017 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου