Τρίτη, 4 Απριλίου 2017

Ερωτηματολόγιο στο Πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) από τον Δήμο Λευκάδας

418


Ο Δήμος Λευκάδας στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020, έχει αναλάβει πρωτοβουλία για την υποβολή ενός ειδικού ολοκληρωμένου αναπτυξιακού χρηματοδοτικού προγράμματος το οποίο θα καλύπτει το σύνολο του Δήμου και όλους τους οικισμούς, προκειμένου να εξασφαλίσει ολοκληρωμένες χρηματοδοτήσεις από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους. Στην προσπάθεια αυτή αρωγός στέκεται το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης, το οποίο υπέγραψε προγραμματική σύμβαση – συνεργασία με το Δήμο Λευκάδας, με τελικό στόχο την κατάρτιση του Πιλοτικού Σχεδίου Αστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης με αξιοποίηση του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με απώτερο σκοπό τη διεκδίκηση ολοκληρωμένων χρηματοδοτήσεων για τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στην περιοχή.
Για να επιτευχθεί ωστόσο ο τελικός στόχος χρειάζεται βούληση, συνεργασία και συναίνεση. Προς την κατεύθυνση αυτή καλούνται να συνδράμουν οι φορείς της τοπικής κοινωνίας, οι παραγωγικοί φορείς, αλλά και οι ίδιοι οι πολίτες οι οποίοι γνωρίζουν, βιώνουν καθημερινά τις δυσκολίες, αλλά δεν παύουν να οραματίζονται ένα καλύτερο αύριο για τον τόπο τους. Στην παρούσα φάση, είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ η συμμετοχή όλων των τοπικών φορέων του Δήμου Λευκάδας και των πολιτών, ώστε να τεθούν με ορθολογικό και αποτελεσματικό τρόπο τα θεμέλια για τη συγκρότηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για την περιοχή.
Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία στο επόμενο βήμα εξειδίκευσης της ολοκληρωμένης πρότασης που πρέπει να καταθέσει ο Δήμος, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έρευνα που διενεργείται και να μας αποστείλετε συμπληρωμένο το παρόν ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώνεται ανώνυμα (ή επώνυμα εφόσον κάποιος επιθυμεί) και απευθύνεται σε πολίτες που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στο διάλογο για το μέλλον του Δήμου Λευκάδας. Η έρευνα στόχο έχει να καταγράψει τις στάσεις, αντιλήψεις και προτάσεις για την ανάπτυξη της περιοχής. Τα ερωτηματολόγια θα ομαδοποιηθούν και θα χρησιμοποιηθούν μόνο στατιστικοί μέσοι όροι.
Τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια υποβάλλονται-αποστέλλονται με έναν από τους κάτωθι εναλλακτικούς τρόπους:
α) ηλεκτρονικά στο email: devlab@unipi.gr ή στο devlabunipi@gmail.com
β) ταχυδρομικώς στη διεύθυνση «Προς Καθηγητή Παν. Πειραιώς Άγγελο Κότιο, Οδός Γρηγορίου Λαμπράκη 126, ΤΚ 18 532, ΠΕΙΡΑΙΑΣ»
γ) εντύπως στη γραμματεία του Δημάρχου σε σφραγισμένο φάκελο, υπόψη επιστημονικής ομάδας Πανεπιστημίου Πειραιώς.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ για το ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Περιγραφή του εργαλείου της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) με απλά λόγια
Εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα κράτη-μέλη στο να διαμορφώσουν για τους πολίτες τους παρόμοιες συνθήκες ανάπτυξης, παρόμοιες ευκαιρίες για εργασία, ικανοποιητικές υποδομές, καλύτερο περιβάλλον.
Ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμοποιεί, ένα από τα πιο βασικά, είναι η χρηματοδότηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (γνωστά ως Επιχειρησιακά Προγράμματα) που για την περίπτωση της Ελλάδας είναι προγράμματα που είτε αφορούν τομείς για το σύνολο της χώρας (π.χ. Μεταφορές) είτε αφορούν Περιφέρειες (π.χ. Περιφερειακό Πρόγραμμα Ιονίων Νήσων).
Σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Ε.Ε. προχώρησε στην δημιουργία κάποιων νέων εργαλείων που σκοπό έχουν να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη με τρόπο όμως ολοκληρωμένο (π.χ. Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ή Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων). Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο που θα εφαρμοστεί και τα έργα που θα γίνουν βάσει αυτού του σχεδίου θα πρέπει να αφορούν σε πολλούς τομείς που αγγίζουν τη καθημερινότητα των πολιτών που κατοικούν ή εργάζονται σε μια γεωγραφική περιοχή (π.χ. σε ένα Δήμο ή σε μια περιοχή ενός Δήμου). Έτσι ένα τέτοιο αναπτυξιακό σχέδιο (που ονομάζεται ΟΧΕ) για έναν Δήμο μπορεί να αφορά σε έργα και δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το περιβάλλον, με την επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό κλπ. Βασική παράμετρος επιτυχίας ενός τέτοιου στρατηγικού προγράμματος είναι να έχει στο σχεδιασμό του δράσεις από πολλούς τομείς πολιτικής (άρα Επιχειρησιακά Προγράμματα) που θα οδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο αναπτυξιακό αποτέλεσμα (Όραμα).
Η υλοποίηση αυτών των δράσεων/έργων γίνεται μέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ τα οποία η Ε.Ε. τα χρηματοδοτεί με τα Ταμεία που έχει δημιουργήσει και τα οποία ενισχύουν συγκεκριμένες δράσεις ανάλογα με την αποστολή τους. Τα ταμεία αυτά είναι:
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
• Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)
• Το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Γεωργικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ)
• Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ)

(Οι πληροφορίες για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση είναι από το Δήμο Πειραιά)

Φώτο   Ρεπορτάζ     Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου