Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Παρασκευή 17 Μαρτίου - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 του Ν.3463/2006 και 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για πρόσληψη ατόμων με τρίμηνη σύμβαση για την ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Λευκάδας. Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-DEVELOPMENT S.A.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος και Αισθητικής Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τους ελεύθερους χώρους στα υφιστάμενα αστικά πεζοδρόμια του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή εκτέλεσης της πράξης με τίτλο « Προβολή της Ιστορικής διαδρομής του Μεγανησίου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5003618 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ. 2977/15-2-2017 απόφαση Π.Ι.Ν. και αποδοχή πίστωσης. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΒΑΥΚΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 17.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.290,00€. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ», συμβατικού αντικειμένου 74.423,25 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», αναδόχου: Σ. & Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ ΟΕ Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», αναδόχου: Ηλία Περδικάρη Ε.Δ.Ε. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Τ.Κ. ΚΟΝΤΑΡΑΙΝΑΣ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ», αναδόχου Ευγένιου Παππά Ε.Δ.Ε.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου Τσάμη Χρήστου ΕΔΕ Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέντων ποσών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για επέκταση δικτύου Φ.Ο.Π. στο δρόμο προς Αγ. Βάρβαρο στην Τ.Κ. Κατούνας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκάδας Γαντζία Γεράσιμου, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/2017 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/06 (Δ.Κ.Κ.) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 ( ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04/09/09). Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου