Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Καυσίμων για τις Ανάγκες του Δήμου Λευκάδας

Κατάσχεση βυτιοφόρου και λουκέτο σε βενζινάδικο για λαθραίο πετρέλαιο [pics]
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ιακηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες του ∆ήµου Λευκάδας, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης έτους 2017, µε χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ, συνολικού προϋπολογισµού 436.104,776 ευρώ µε Φ.Π.Α.
Για την προµήθεια καυσίµων κριτήριο κατακύρωσης ορίζεται το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη µέση τιµή λιανικής πώλησης του Παρατηρητηρίου Τιµών Υγρών Καυσίµων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για την συγκεκριµένη περιφερειακή ενότητα του νοµού όπου θα βρίσκεται η έδρα του αναδόχου, κατά την ηµέρα παράδοσης και που θα αντιστοιχεί σε κάθε χαρακτηριστικό γνώρισµα του είδους (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αµόλυβδη και πετρέλαιο θέρµανσης).
Για λιπαντικά ορίζεται ως κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής σε ευρώ επί του ενδεικτικού προϋπολογισµού.
Τα υπό προµήθεια είδη και οι ποσότητες είναι: πετρέλαιο κίνησης (CPV 09134100-8) 203.500 λίτρα, πετρέλαιο θέρµανσης (CPV 09135100-5)123.700 λίτρα, βενζίνη αµόλυβδη (CPV 09132100-4) 28.000 λίτρα και λιπαντικά (CPV 24951000-5) 6.551 λίτρα, 175τεµ., 80kg
∆απάνη καυσίµων: 315.982,400 € χωρίς Φ.Π.Α. και 391.818,176 € µε Φ.Π.Α.
∆απάνη λιπαντικών: 35.715,000 € χωρίς Φ.Π.Α. και 44.286,600 € µε Φ.Π.Α.

Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία υπογραφής της έως τις 31-12-2017, µε δυνατότητα παράτασης ύστερα από σχετικό αίτηµα του αναδόχου που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου, µε την προϋπόθεση ότι δε θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται στη διακήρυξη ως και περαιτέρω οικονοµική επιβάρυνση του ∆ήµου, της ∆.Ε.Π.Ο.Κ.Α.Λ. και των Σχολικών Επιτροπών.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετέχει στο διαγωνισµό υποβάλλοντας προσφορά σε µία ή περισσότερες ή όλες τις κατηγορίες, σε µία ή σε περισσότερες οµάδες του, σε µία ή περισσότερες υπο-οµάδες του ενδεικτικού προϋπολογισµού, αλλά για το σύνολο των ειδών και ποσοτήτων της κάθε κατηγορίας ή Οµάδας ή υποοµάδας. Για τα λιπαντικά θα δίνεται προσφορά για το σύνολο των ποσοτήτων.
Η χρηµατοδότηση θα γίνει από ίδιους πόρους και η δαπάνη της προµήθειας θα βαρύνει του οικείους Κ.Α. των προϋπολογισµών εξόδων οικονοµικού έτους 2017 εκάστου φορέα, στους οποίους έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 16/03/2017 και ώρα 23:59. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών ήτοι: 22/03/2017 και ώρα 10:00 π.µ.
Η ηµεροµηνία αποστολής δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων:08/02/ 2017.
∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οι ενώσεις προµηθευτών που ασχολούνται µε τη διάθεση των υπό προµήθεια ειδών.
Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό είναι σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) ήτοι 3.516,97 ευρώ και αφορά ολόκληρη την ποσότητα των καυσίµων και των λιπαντικών του ενδεικτικού προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά για ορισµένα προϊόντα, θα προσκοµίζει εγγύηση συµµετοχής, σε ποσό που να καλύπτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου αριθµού προϊόντων που προβλέπεται από τη διακήρυξη, τα οποία και προσφέρει και η κατακύρωση θα περιορίζεται στα προϊόντα που καλύπτονται από την εγγύηση.
Η διακήρυξη και τα υπόλοιπα συµβατικά τεύχη του διαγωνισµού αναρτώνται στις διευθύνσεις: www.lefkada.gov.gr του ∆ήµου Λευκάδας και www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
Στοιχεία της Αναθέτουσας Αρχής και πληροφορίες: ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ, Ε∆ΡΑ:ΥΠ.ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ.31100, ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:26453 60542, 26453 60610, ΦΑΞ: 26453 60586.
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Ή ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ (σε έντυπη µορφή): ∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ – ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠ.ΑΘ.ΚΑΤΩΠΟ∆Η & Α. ΤΖΕΒΕΛΕΚΗ, Τ.Κ. 31100
ΛΕΥΚΑ∆Α.

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ
Διαβάστε τη διακήρυξη [ΕΔΩ].
Διαβάστε τη μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές [ΕΔΩ].
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο [ΕΔΩ].
Οδηγίες για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο [ΕΔΩ].


Φώτο   Ρεπορτάζ    Διονύσιος   Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου