Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου - Αναλυτικά Όλα τα Θέματα

neo_proedreio1


Συνεδριάζει την Παρασκευή 13 Γενάρη 2017 και ώρα 4.00 μ.μ. στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων), με τα παρακάτω θέματα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2017. Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος, Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή της χρηματοδότησης για την εκπόνηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) από το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου, έγκριση σχεδίου σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων και εξουσιοδότηση εκπροσώπου για υπογραφή της. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή νέου καταθλιπτικού αγωγού ύδρευσης στην περιοχή Αγία Άννα Τ.Κ. Δρυμώνα». Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για ανανέωση θητείας της επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας για την θητεία 2017-2019. Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας (άρθρο 50 του Ν.1566/85) για την διετία 2017-2019. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.
ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 113/2016 απόφασης του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας», που αφορά στην τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του. Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή προσαυξήσεων από λογαριασμό ύδρευσης της κας Ευτυχίας Λάζαρη του Κων/νου. Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.290,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΩΝ ΣΤΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΤΣΙΚΙ», προϋπολογισμού 17.000,00 €. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης περαίωσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ Τ.Κ. ΑΓ. ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ» αναδόχου Ηλία Περδικάρη ΕΔΕ. Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος.
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχων, για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.
Θα ακολουθήσει την ίδια μέρα στις 6.00 μ.μ. η ειδική συνεδρίαση για τον προϋπολογισμό.
ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017. Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος, Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 & 159 του Ν.3463/2006, των άρθρων 67 & 266 του Ν.3852/10, των άρθρων 77,79 του Ν. 4172/13 σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσια ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 13 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση του παρακάτω θέματος:
ΘΕΜΑ: Απόφαση Δ.Σ. για ψήφιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2017.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Δελλαπόρτας Σπυρίδων, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Φώτο  Ρεπορτάζ   Διονύσιος  Κούρτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου